آوریل 10, 2024

شناسایی خودکار دندانها به منظور تشخیص هویت بااستفاده از تصاویر چند