اکتبر 4, 2022

شناسایی خودکار دندانها به منظور تشخیص هویت بااستفاده از تصاویر چند