نوامبر 30, 2023

شناسایی خودکار دندانها به منظور تشخیص هویت بااستفاده از تصاویر چند