می 30, 2024
مهیاسازی جامعه برای ظهور با خدمت خالصانه به مردم میسر می‌شود آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
تهیه اطلس اجتماعی آب اردبیل با هدف آشنایی با مصرف بهینه منابع آبی آنلاین اردبیل بهترین کانال...
انجام ۳ هزار مورد بازرسی و نمونه‌برداری طرح کنترل بازار در اردبیل آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار...